WW1 EGYPTIAN POSTCARD f

  • WW1 EGYPTIAN POSTCARD f PC25

    WW1 era humorous postcard on Egyptian life.

    $20.00