WW1 EGYPTIAN POSTCARD c

  • WW1 EGYPTIAN POSTCARD c PC22

    WW1 era humorous postcard on Egyptian life.

    $20.00