WW1 EGYPTIAN POSTCARD b

  • WW1 EGYPTIAN POSTCARD b PC21

    WW1 era humorous postcard on Egyptian life.

    $20.00