WW2 GERMAN WAR MERIT CROSS FIRST CLASS LATE WAR

  • WW2 GERMAN WAR MERIT CROSS FIRST CLASS LATE WAR GB410

    WW2 GERMAN WAR MERIT CROSS FIRST CLASS LATE WAR

    Late war War Merit cross 1st Class. Late war zinc combat worn.

    $300.00